Saturday, August 7, 2010

Hoklo version of letter to editor in Mandarin, text in Hoklo by Simon Lee of Taiwan

by 丹布隆 (Dan Bloom)

translated into Hoklo by Phik-tông huan-k

DEAR EDITOR,

Kin-kì muî-thé pò-tō,uī tih tshíunn-kiù sing-ik lt,Lāi-tsìng-pōo
hi-bāng tshòng-tsok「kháu-hō kî-tsik」,kai tsīunn pah bān beh ìng-tsing
tst ê,thiann liáu tih ē sīunn beh sing gín-á ê kháu-hō。Lāi-tsìng-pōo
tī tshit-guh té kong-pòo pah bān 「tshui-sing」 piau-gí ê jp suán
tsok-phín,pau-kuā「senn!th tih--a!」「suài-ko bí-lí kò
tshòng-tsō,-sing íng-uán khuànn bē tih!」「ke sing pó-puè,pó-puè
Tâi-uân」tíng jī-tsp tiâu,beh tsìn-hîng tst kè guh ê bāng-lōo
phiò-suán,iu-sìng-tsiá ē-tàng tit tih tst pah bān khoo tsiáng-kin
ting-tíng。-koh,tsú-sè tshâ khuànn tsia ê jp suán ê piau-gí,kìng-jiân
lóng sī huâ-gí tsok-phín!pit-tsiá khuànn bē tih jīn-hô tâi-gí、kheh-gí
kah guan-tsū-bîn-gí ê tsok-phín。Tī to-guân tsíng-tsk gí-giân póo-kp
ê tâi-uân,pit-tsiá bô siong-sìn ìng-tsing kó tiong,bô tâi-gí、kheh-gí
kah guan-tsū-bîn-gí ê tsok-phín。Sī án-nuán Lāi-tsìng-pōo ê tsiòng
ping-sím tāi-uân kan-nā suán huâ-gí kháu-hō ê tsok-phín hōo bāng-lōo
phiò-suán?

ū -guān kī miâ ê pîng-sím uí-uân jīn-uî,jp uî tsîng jī-tsp miâ lóng
siunn-kuè tsìng-king,huân-hó「suán--tst-lâi ē piàn tsò iōng-pán」。tst
ê Lāi-tsìng-pōo kuann-uân su hā mā piáu-sī,kì-jiân bāng-lōo phiò-suán
tuì-siōng sī siàu-liân-lâng,ìng-kai ài koh khah ū tshòng-ì。
tsia ê ì-kiàn sui-jiân tsin hû-hp tsú-tê,-koh mâ bô tiám tih būn-tê
ê hk-sim。In iú-ì hik-tsiá-sī bô-ì,bô tshâ-kak tih tâi-gí、keh-gí kah
guan-tsū-bîn gí ê tsok-phín kin-bún tih bô tsīunn pang-tuann!
tshíunn-kìu sing-ik-lt ê piau-gí lîn-suán,kán-na mā ín-tsông
tsk-kûn kî-sī ê tk-tshíu,hōo sin uî guā-kok-lâng ê pit-tsiá
tshim-kám put-an。Tshī gín-á,kám kan-nā

Kóo-lē huâ-gí tsk-kûn niâ? Lāi-tsìng-pōo piànn kháu-hō,thê-tshut
tsìng-tshik gû-bah,ū-hāu ih bô-hāu? Mā ài khuànn Tâi-uân kî-tha kok
tsk-kûn ê siàu-liân ang-bóo sī  sī ē-tàng tsiap-siū tsit tsióng tuà
ū kî-sī gán-kong ê tsìng-tsik gû-bah!tî-hui…。

DAN BLOOM

No comments: